Saturday, April 2, 2011

Delight in the Truth Always


Dear brothers,

“...those who do what is true come to the light in order that the light may show that what they did was in obedience to God.” John 3. 21

Masaya kong inaalala ang nakalipas na isang taon noong hinuhubog pa lamang sa aming mga isipan ang ating kapatiran . Walong buwan naman ang nakalilipas mula nang walo din tayong sabay-sabay na tumanggap ng pagsasabuhay ng pag-ibig sa pamamagitan ng kapatiran. Pito nga sa atin ang nanatili at sama-samang nakibahagi sa ilang mahahalagang kaganapan sa ating parokya.

Ngayong Kuwaresma, ang panahon ng pagninilay sa dakilang pag-ibig ng Diyos, at sa ating pagnanais na isabuhay ang pag-ibig na ito, inaanyayahan ko kayo sa pagninilay sa isa sa pinakamatibay na tanda ng pagsasabuhay ng pagmamahal – ang pagkiling sa katotohanan.

Ang kasalukuyang mundo ay nagdudulot sa atin ng napakaraming pinagmumulan ng impormasyon tulad ng radyo, TV, babasahin at internet. Napakahirap kadalasan malaman kung alin ang totoo at alin ang hindi. May ilan ang di maikakailang nadadala ng mga impormasyong ito at napaniniwala. Mas lalong nakababagabag, malinaw nating nakikita ang hayagang pagkiling at pagsasaya ng mundong ito sa mga bagay na hubad sa katotohanan.

Bilang kabataang nagpasyang kilalanin at sundan si Kristo sa pamamagitan ng pagkakapatiran, tayo ay nangakong papanig sa katotohan sa anumang oras at pagkakataon. Sa unang tingin tila bang napakahirap gawin, subalit nagiging madali kung lubos nating nauunawaan ang tunay na kabuluhan ng katotohanan.

Sinabi ni Jesus, “If you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth and the truth will set you free” (Jn 8.31b). Binigyan ng batayan ng Panginoon ang pagiging tagasunod niya - pagtupad sa kanyang mga itinuro na nagbubunsod naman ng pagkilala sa katotohanan – isang katotohanang nagpapalaya. Makikita natin ang kabalintunaan sa pahayag na ito, pagsunod at paglaya. Ang pagsunod ay karaniwang nauukol sa mga batas na madalas ay naituturing na mapaniil o pumipigil sa iyong kalayaang gawin ang iyong gusto. Magtatanong tayo: paanong madudulot ng kalayaan ang pagsunod kay Jesus kung ito ay mangangahulugan ng pagpigil sa iyong kalayaang gawin ang iyong gusto?

Sa pagsisikap nating magnilay, makikita natin ang ugnayan ng pagtupad sa kalooban ng Ama na siyang sentro ng mga aral ni Kristo at siyang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang kahariang ito ay ang siyang kinatatampukan ng kagalakan, kapayapaan at katarungan. Ang tatlong bagay na ito ay ating nararanasan sa tuwing namumuhay tayo sa katotohanan. Katotohanan na nagbubunsod sa atin na makagawa ng kabutihan at siya ring naghahatid ng tunay na kalayaan: kalayaan sa pagkalugami, pagkabagabag at pagkamakasarili. Ang kalayaang tinukoy ni Jesus ay hindi sa paggawa ng gusto lang kundi ang pagtupad sa kalooban ng Ama at ang pag-asa sa kaharian niya – kung magkagayon ang katotohanang ating tinanggap ay siya ngang nagpapalaya sa atin!

Sa ating pangaraw-araw na buhay, hinihimok tayong mamuhay sa katotohanan hindi upang kamtin ang kalayaang gawin ang mali bagkus ay ang kalayaang piliin ang wasto. Narito ang ilang mga pagkakataong maaring maisauhay ang katotohanan bilang magkakapatid:

1. Pagsasaalang-alang ng katotohanan sa lahat ng antas ng pakikipag-ugnayan: di pagkiling sa mga walang batayang impormasyon, at pagtupad sa mga salitang binitiwan o pangako. Kung maaalala natin sa ating Alituntunin, Article III Section 10 ay nababasa ang ating Code of honor. I will speak the truth at all times and forever keep my word.

2. Matapang subalit mahinahong pagpapahayag ng katotohanan kahit na ito ay itinuturing na “inconvenient” para sa iba.

3. Maka-Kristiyanong pagwawasto sa isang nagkakamaling kapatid at pagtulong sa kanya na iwasan ang maari pang paggawa ng mali at ang may kababaang loob na pagtanggap sa pagtatama kapalit man nito ay ang pag-iwas sa mga nakasanayan.

4. Masigasig at mapamaraang pagtuklas sa katotohanan bago gumawa ng anumang desisyon;

5. Paggawa nang mabuting bagay sa harap ng mga pangungutya;

Sa isang banda, may mga pagkakataon na minsan ay nakalilimutan o kaya sadyang hindi natin naisasabuhay ang katotohanan. May pagkakataon ding gumagawa tao ng mabuti sa maling pag-aasam na matatakpan nito ang ating mga pagkakamaling nagawa, mga pagkakataong nabubuhay tayo sa maling pagkakilala sa katotohanan, ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

1. Tuwirang pagtatakwil sa katotohanan: pagsisinungaling; paniniwala sa impormasyong hindi natitiyak kung totoo; hindi pagtupad sa salitang binitiwan, padalus-dalos na pagpapasya atbp.

2. Pakikilahok sa mga pagdiriwang o pagsisimba at pakikisa sa mga gawaing pansimbahan dahil nakasanayan na o dahil nakikitang ginagawa ng iba subalit walang personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon at walang tunay na pagbabagong buhay.

3. Holier than thou attitude”, ang labis na pagpapakita ng debosyong isinasantabi ang kapakanan ng ibang bagay o tao o kaya pagturing sa sariling pananampalataya bilang “superior” sa iba;

4. Sunday Christianity” o ang paglalaan ng isang araw sa Panginoon at paglimot sa kanya sa iba pang mga araw.

Ang pagsasabuhay ng pag-ibig ay nangangahulugan ng pagkiling sa katotohanan. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na tiyaking “maging tunay ang ating pagmamahal” [Rm 12.9] Ang nagsasabuhay naman ng katotohanan ay namumuhay sa liwanag. Ang liwanag na ito ang nagpapakita na ang isang gawain ay sang-ayon sa kalooban ng Ama.

Sa mundong nagsasaya sa kasinungalan, ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat ikahiya. At ang nagsasabuhay ng kabutihan ay hindi dapat tahasang sumasang-ayon lang sa mga gawi ng mundo. Kailanman ay hindi maaring lumakad kasabay ang Panginoon habang hawak ang kamay ng diyablo. Tayo ay nagnanasang maging kapatid ni Kristo at batid nating para kay Jesus ang sumusunod sa kalooban ng Ama ang kanyang kapatid [Mt 12.50]. Maari tayong magsimula sa pagpanig at pamumuhay sa katotohan, at magalak tayong isabuhay ito.

Sa huli, ipinaaalala sa atin ng Banal na Kasulatan na ang katotohanan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon na siyang daan, katotohanan at buhay [Jn 14.6]. Mauunawaan natin ang kanyang katotohanan kung mayroon tayong malalim na pagkilala sa kanya at makakamit natin iyon sa tulong ng biyaya ng Panginoon din mismo na siyang ilaw ng sanlibutan [Jn 8. 12] at ng ating pagsisikap na tunghayan siya sa kasulatan at sa buhay na Tradisyon ng ating simbahan. Sa ganitong paraan, magagawa nating tuluyang lumakad sa liwanag at itakwil ang kadiliman.

Kaisa ninyo ako sa pagninilay sa dakilang pag-ibig ng Ama na nagdudulot ng mapagpalayang katotohanan at pag-asa sa isang panibagong buhay dulot ng kanyang muling pagkabuhay!

Your brother in Christ,

DEXTER C. TIRO

Ad Iesum per Mariam

April 1, 2011

Ina ng Laging Saklolo Parish, Diocese of Novaliches

No comments:

Post a Comment